OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH


W związku z rozpoczęciem z dniem 25.05.2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane jako Rozporządzenie RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Motoryzacyjne Rytelewski Marek z siedzibą w Długoborzu ul. Zambrowska 21, 18-300 Zambrów tel. 86 271-27-36, NIP: 723-000-48-73 email: iod@rytelewski.pl, WWW: www.rytelewski.pl zwanym dalej ADMINISTRATOREM.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz ADMINISTRATORA usługi niezbędne do funkcjonowania strony www oraz dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia oraz po zakończeniu tego okresu, jeżeli ADMINISTRATOR będzie do tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów prawa lub korespondencja z Panią/Panem będzie nadal prowadzona. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.
  5. ADMINISTRATOR zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia wgląd do Pani/Pana danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizację prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych (bycia zapomnianym).
  6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych uniemożliwia wysłanie Pani/Pana zapytania do ADMINISTRATORA poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
  8. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia, ani profilowaniu.